Chính sách an toàn

Chính sách của Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Nam Phát Đạt là:
“Không có công việc nào quan trọng hay cấp thiết đến mức để buộc các thuyền viên phải vi phạm các quy định về an toàn hay thuyền viên phải chịu các nguy cơ về tai nạn hay bệnh tật để hoàn thành công việc”.

Để đảm bảo thực hiện thành công chính sách này, Công ty thiết lập, thực hiện, duy trì và hoàn thiện Hệ thống quản lý an toàn – lao động áp dụng cho Văn phòng của Công ty và đội tàu do Công ty quản lý nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:
1.Lập ra các tác nghiệp an toàn trong khai thác tàu và môi trường làm việc an toàn;
2.Đánh giá rủi ro và thiết lập các biện pháp an toàn, sức khỏe cho con người, tàu và môi trường;
3.Liên tục hoàn thiện các kỹ năng quản lý an toàn, sức khỏe của nhân viên trên bờ và thuyền viên trên các tàu, bao gồm cả sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp liên quan tới an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.
4.Liên tục nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn – lao động thông qua việc soát xét định kỳ các chính sách, mục tiêu và các quy trình, thực hiện sửa đổi ngay khi cần thiết.
Hệ thống quản lý an toàn – lao động của Công ty được thiết lập nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu chức năng mà Bộ luật quản lý an toàn quốc tế, Bộ luật an ninh tàu và cảng biển và Công ước lao động hàng hải 2006 đã quy định và:


-Tuân theo các quy phạm cũng như các quy định bắt buộc;
-Có lưu tâm đến những bộ luật, những nguyên tắc cơ bản và những tiêu chuẩn thích hợp mà Tổ chức hàng hải quốc tế, các Chính quyền hàng hải, các tổ chức phân cấp và các tổ chức công nghiệp hàng hải đã khuyến cáo.
Hệ thống quản lý an toàn – lao động của Công ty được áp dụng cho loại tàu chở dầu, sản phẩm dầu mỏ và hoá chất.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 2 năm 2014.
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XĂNG DẦU NAM PHÁT ĐẠT

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Thu Lan

(Đã ký)